Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky služieb, resp. nedostatky predávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú nedostatok má právo na jej reklamáciu. Nedostatok akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak sa nedostatky jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.

V prípade výskytu nedostatkov na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorý nedostatok reklamuje.

Zodpovednosť hotela

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník hotela po odbornom posúdení rozhodne o reklamáciu ihneď. Ak nie je možné o reklamácií rozhodnúť ihneď alebo reklamácia je neopodstatnená spíše sa záznam o reklamácií. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vytknuté nedostatky a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu obdrží spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie včítanie času na odborné posúdenie nedostatkov nesmie trvať dlhšie ako  30 dní. Ak spotrebiteľ nie je schopný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Neodstrániteľné nedostatky poskytnutej služby

A) Stravovacie služby Nedostatky jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné. Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny.

B) Ubytovacie služby, doplnkové služby Ak nie je možné nedostatky technického charakteru  odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (nedostatky hotelovej izby, nedostatky doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na: 

  • Primeranú zľavu z ceny
  • Zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli za služby uhradené vopred Lehoty na uplatnenie reklamácie Spotrebiteľ uplatní právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do doby uplynutia záručnej lehoty.

Záručná doba je:

  • potravinársky tovar - 8 dní
  • nepotravinársky tovar- 6 mesiacov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2013. 
Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2013

Novinky z nášho Instagramu @kontaktwellnesshotel

Zasielanie noviniek Zaregistrujte váš e-mail a naše novinky Vám už neuniknúZásady ochrany osobných údajov pri odbere newslettra

Odoslať

Zobraziť darčekové poukazy

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím