Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za nedostatky služieb, resp. nedostatky predávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Právo na reklamáciu

Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace doplnkové služby majú nedostatok má právo na jej reklamáciu. Nedostatok akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ počas konzumácie priamo u obsluhujúceho pracovníka. Ak sa nedostatky jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie. Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.

V prípade výskytu nedostatkov na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká. Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorý nedostatok reklamuje.

Zodpovednosť hotela

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník hotela po odbornom posúdení rozhodne o reklamáciu ihneď. Ak nie je možné o reklamácií rozhodnúť ihneď alebo reklamácia je neopodstatnená spíše sa záznam o reklamácií. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá, vytknuté nedostatky a požiadavku na vybavenie reklamácie. Kópiu záznamu obdrží spotrebiteľ.

Vybavenie reklamácie včítanie času na odborné posúdenie nedostatkov nesmie trvať dlhšie ako  30 dní. Ak spotrebiteľ nie je schopný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.

Neodstrániteľné nedostatky poskytnutej služby

A) Stravovacie služby Nedostatky jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné. Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny.

B) Ubytovacie služby, doplnkové služby Ak nie je možné nedostatky technického charakteru  odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť spotrebiteľovi náhradné služby (nedostatky hotelovej izby, nedostatky doplnkových služieb) má spotrebiteľ právo na: 

  • Primeranú zľavu z ceny
  • Zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli za služby uhradené vopred Lehoty na uplatnenie reklamácie Spotrebiteľ uplatní právo na reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do doby uplynutia záručnej lehoty.

Záručná doba je:

  • potravinársky tovar - 8 dní
  • nepotravinársky tovar- 6 mesiacov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2013. 
Reklamačný poriadok je platný od 01.01.2013

Novinky z nášho Instagramu @kontaktwellnesshotel

Zasielanie noviniek Zaregistrujte váš e-mail a naše novinky Vám už neuniknúZásady ochrany osobných údajov pri odbere newslettra

Odoslať

Zobraziť darčekové poukazy

Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Viac informácii o cookies.
SÚHLASÍM