Všeobecné obchodné podmienky

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1. Kontakt wellness hotel, prevádzkovaný spoločnosťou KONTAKT M, s.r.o. so sídlom Stará Lesná 180, 059 52, IČO:36187976 , s.r.o je ubytovacie zariadenie kategorizované ako hotel triedy ****, ktoré poskytuje ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby. Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú spôsob rezervovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom hotela, prostredníctvom recepcie alebo online systému rezervovania na webovej stránke www.hotelkontakt.sk, jej podstránkach a subdoménach.

1.2. Všetky podmienky, ktoré tieto OP neupravujú, sa riadia VOP a ubytovacím poriadkom hotela zverejnenými na internetovej stránke hotela.

1.3. Tieto OP nadobúdajú účinnosť a platnosť dňa 01.08.2023.

II. VÝBER A REZERVOVANIE SLUŽIEB

2.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v čase rezervácie.

2.2. Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade potvrdenie rezervovania, ktoré je dokladom aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa.

2.3. Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Služby ponúkané na stránke hotela je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou alebo zálohovou faktúrou. • Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb, ktoré sú systémom generované pri rezervovaní. • Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 50 až 100 % ceny objednaných služieb. • Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 50 až 100% výšku zálohovej faktúry najneskôr 14 pracovných dní pred nástupom na pobyt.

3.2. Platobné údaje. Vlastník účtu: KONTAKT M, s.r.o; Bankové spojenie: SLSP, a.s., Číslo účtu: SK5309000000000490984240 ; BIC : GIBASKBX.

3.3. Ak objednávateľ v stanovenom termíne neuhradí zálohu za pobyt, rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu. 

IV. ZRUŠENIE POBYTU A REFUNDÁCIA USKUTOČNENÝCH PLATIEB

4.1. Odstúpenie od zmluvy a zrušenie rezervovania služieb je vždy potrebné urobiť čo najskôr, aj s uvedením dôvodu, písomne alebo telefonicky s následným písomným potvrdením s uvedením nasledovných údajov objednávateľa: meno a priezvisko, trvalý pobyt, termín pobytu, číslo potvrdenia rezervovania, e-mailový kontakt, z ktorého bolo rezervovanie vykonané, číslo bankového účtu vo formáte IBAN vrátane dokladu, ktorým objednávateľ preukáže vlastníctvo uvedeného účtu. Odstúpenie od zmluvy je možné vykonať iba prostredníctvom recepcie hotela na telefónnom čísle +421 52 44 68 185, e-mailom na adresu: recepcia@hotelkontakt.sk alebo poštou na adresu Wellness Hotel Kontakt****, Stará Lesná 180, 059 52 Stará Lesná

4.2. Rezerváciou objednávateľ súhlasí v plnom rozsahu s obsahom storno podmienok. Pri zrušení rezervácie pobytu má hotel právo zúčtovať stornopoplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.

Storno podmienky:
1. v termíne do 60 dní pred začiatkom akcie bez poplatkov
2. od 60 do 40 dní – 40% z ceny ubytovania za každého odhláseného účastníka
3. od 40 do 20 dní - 80% z ceny ubytovania za každého odhláseného účastníka
4. od 20 dní a menej – má dodávateľ nárok účtovať poplatok vo výške 100% za každého odhláseného účastníka ubytovanie a stravovanie

4.3. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

V. NÁSTUP A REALIZÁCIA POBYTU

5.1. Po uhradení zálohy za pobyt bude objednávateľovi vystavený doklad o úhrade, ktorým bude rezervácia záväzne potvrdená. 5.2. Pri kúpe pobytového voucheru a po uhradení plnej ceny pobytu bude objednávateľovi vystavený a na e-mailovú alebo poštovú adresu zaslaný poukaz zo strany poskytovateľa služieb, ktorým sa objednávateľ nevyhnutne musí preukázať pri príchode do hotela a prihlásiť sa na recepcii hotela.

VI. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1. Kontakt Wellness Hotel spracováva osobné údaje v súlade so Zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prijali sme príslušné technické, organizačné a personálne opatrenia v súlade s nariadeniami EÚ a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.2. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované tretím stranám iba na základe právnych predpisov. Osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené osobám, ktoré zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov využívaných na spracúvanie osobných údajov.

6.3. Rezervovaním pobytu poskytuje objednávateľ ubytovateľovi osobné údaje za účelom registrácie a obchodného vzťahu. Osobné údaje bude Kontakt Wellness Hotel spracovávať po dobu 6 rokov od poslednej návštevy v hoteli.

V Starej Lesnej, dňa 01.05.2018. 

VII. RIEŠENIA SPOROV

7.1. Každý klient – spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o ubytovaní alebo o poskytnutí iných služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak klient nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ hotela vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ hotela porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa hotela so žiadosťou o nápravu. Ak prevádzkovateľ hotela na takúto žiadosť klienta odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Klient má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

7.2. Klient môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

7.3. Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie – Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

 

Novinky z nášho Instagramu @kontaktwellnesshotel

Zasielanie noviniek Zaregistrujte váš e-mail a naše novinky Vám už neuniknúZásady ochrany osobných údajov pri odbere newslettra

Odoslať

Zobraziť darčekové poukazy

Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím